## Kompletthet
## Datakilde
useDT <- lok2018dt1

## useDT[is.na(und_syk_col), .N]
## useDT[is.na(lab_HbA1cAkerVerdi), .N]
## resVar <- c("und_syk_col", "und_syk_hypo", "und_syk_hype")

komVar <- c("lab_HbA1c", "lab_HbA1cAkerVerdi", "und_inssjokk", "und_ketoacidose", "lab_lip_LDL_2", "inn_Blodtrykk_s", "inn_Blodtrykk_d", "und_infiltrater", "inn_Lengde", "inn_Vekt")

# Antall ikke missing
komWt <- useDT[, lapply(.SD, function(x) sum(!is.na(x))), .SDcols=komVar]

## sum total
komTot <- nrow(useDT)

## snu til long
komLg <- melt(komWt, measure.vars = komVar, variable.name = "var", value.name = "n")

## legger ved totallen
komLg[, tot := komTot]


## Fysisk aktivitet for bare de fra 6 år og eldre
aktDT <- subset(useDT, alder >=6)
## aktVar <- c("Inn_Akt", "Inn_Akt_Timer_Uke")
## aktiv[, lapply(.SD, function(x) sum(!is.na(x))), .SDcols=aktVar]
aktN <- aktDT[, .(var = "aktiv", n = sum(!is.na(Inn_Akt)), tot = .N)]

## Merge alle DT
komAll <- rbindlist(list(komLg, aktN), use.names = TRUE)

## prosent
komAll[, pros := round(n / tot * 100, digits = 1)]

## Gir nytt navn til var
komAll[, nr := .I]
komNavn <- c("HbA1c eget lab",
 "HbA1c sentral",
 "Insulinsjokk",
 "DKA",
 "LDL",
 "BT Systolisk",
 "BT Diastolisk",
 "Infiltrater",
 "Høyde",
 "Vekt",
 "Fysisk aktivitet")

komAll[.(nr = 1:11, to = komNavn), on = "nr", var2 := i.to]
## komAll[, c("var", "nr") := NULL]

fig.komp <- regbar(komAll, y = pros, x = var2, num = n, ylab = "prosent")