## Type diabetes
diaTabell <- function(x){

 ## Demografisk variabler
 demoVar <- c("PasientID", "Pnr", "hospital", "hospID", "hosKort", "alder", "Kjonn", "diagVar", "diagAlder")

 ## diabetes variabler
 diabetesVar = c("diabetes_Type1", "diabetes_Type2", "diabetes_Mody", "diabetes_Kir62", "diabetes_SekDiabetes", "diabetes_AnnenDiabetes", "diabetes_UkjentDiabetes")

 ## lage subset
 diabDT <- x[, c(demoVar, diabetesVar), with = F]

 ## --- Pasienter uten diagnoser ----
 diabDTx <- copy(diabDT)
 diabDTx[, (diabetesVar) := lapply(.SD, function(x) ifelse(x == "Ja", 1, 0)), .SDcols = diabetesVar]

 diabDTx[, diaSum := sum(.SD, na.rm = TRUE), .SDcols = diabetesVar, by = Pnr]

 ## diabDTx[diaSum == 0, .(Pnr, hosKort)] ## Lage en long dataset
 diabLg <- melt(data = diabDT, 
         id.vars = demoVar,
         measure.vars = diabetesVar,
         variable.name = "diabType",
         value.name = "janei")


 ## Omkode diabetes type til tall fra 1 til 7
 diabLg[.(janei = "Ja", diabType = diabetesVar, to = 1:7), on = c("janei", "diabType"), dbt := i.to]

 ## Beholder bare de som svarte Ja
 diabJa <- diabLg[janei == "Ja", ]

 ## rekode annen type diabetes
 ## 1 = DT1, 2 = DT2, 3 = Mody, 4 = Annen type
 diabJa[, dbtype := dbt][dbt > 3, dbtype := 4] ## Tabell
 ## -------
 ## Tabell mal
 tabMal <- data.table(dbtype = rep(1:4, each = 2), Kjonn = rep(c("Gutt", "Jente"), 2))

 ## tabell diabetes
 tabDiaHosp <- diabJa[, .N, by=.(dbtype, Kjonn)]

 ## sjekk hvis det er 0 i antall pasient ved å sammenlikne sykehus tabell mot tabell malen
 diaUt <- tabDiaHosp[, .(dbtype, Kjonn)]

 # tabell for rad som er forskjellige fra tabell malen
 # tabDiff <- sqldf::sqldf('SELECT * FROM tabMal EXCEPT SELECT * FROM diaUt')
 tabDiff <- data.table::fsetdiff(tabMal, diaUt)
 radN <- dim(tabDiff)[1]

 # Final tabell 
 if (radN > 0) {

  tabDiff[, N := 0]
  tabDia <- rbindlist(list(tabDiaHosp, tabDiff))

 } else {

  tabDia = tabDiaHosp

 }


 ## Snu til wide
 tabWd <- dcast(tabDia, Kjonn ~ dbtype, value.var = "N")

 ## Legger Totalen
 tabTot <- tabWd[, lapply(.SD, function(x) sum(x, na.rm = T)), .SDcols = names(tabWd)[-1]]
 tabTot[, Kjonn := "Totalt"]

 ## legge alle i en tabell
 diab.tab <- rbindlist(list(tabWd, tabTot), use.names = TRUE)

 diab.tab[.(Kjonn = c("Gutt", "Jente"), to = c("Gutter", "Jenter")), on = "Kjonn", Kjonn := i.to]

 ## legge kolonnavn til tabellen
 tabNavn <-c(" ", "T1D", "T2D", "MODY", "Annen")
 setnames(diab.tab, names(diab.tab), tabNavn)

 ## Antall pasienter
 diab.n <- dim(diabJa)[1]

 utData <- list(diab.tab = diab.tab, diab.n = diab.n)

 return(invisible(utData))

}


## Lokal sykehus
utLocal <- diaTabell(lokal2018)
diab.lokal <- utLocal[["diab.tab"]][]
antall.lokal <- utLocal[["diab.n"]]## Legger Nasjonale tall
utNasj <- diaTabell(ars2018)
diab.nasj <- utNasj[["diab.tab"]][]
antall.nasj <- utNasj[["diab.n"]]
# 
# knitr::kable(
#  list(
#   diab.lokal,
#   diab.nasj
#  ),
#  caption = 'Diabetes Type',
#  booktabs = TRUE
# )