1 Forord

Denne rapporten fra Barnediabetesregisteret inneholder analyser fra årskontroller i 2018. Alle analysene er fordelt på hver enkelt deltagende sykehusavdeling. I analysene er det kun pasienter med type I diabetes som inngår, med unntak av side 4 og 5.

Datamaterialet er basert på 2896 pasienter fra 26 sykehusavdelinger, Sandnessjøen sykehus har registrert 1 pasient < 18 år. Pasienten er i denne rapporten kun inkludert i tabell 1 og 2. Materialet består av 1553 gutter og 1343 jenter, gjennomsnittsalderen var 12,7 år (fra 1,4 til 20,2 år), og gjennomsnittlig varighet av diabetes var 5,1 år.

Av disse har 2820 (97 %) type 1 diabetes, 1521 gutter og 1298 jenter. Gjennomsnittsalderen var 12,7 år (fra 1,4 til 20,2 år), og gjennomsnittlig varighet av diabetes var 5,1 år.

I denne benckmarkingsrapporten er analysene som involverer mean HbA1c, justert for kjønn, alder og diabetesvarighet, resten er rådata. Dataene er presentert ved gjennomsnitt og standardavvik eller som antall (n) med prosenter, dersom ikke annet er oppgitt.

Oslo, 29.08.2019